" /> Termes i condicions | SIMULACRE VUIT

Termes i condicions

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

https://roomescapesimulacrevuit.es/ (en endavant, la Web) és un lloc web propietat de simulacre Vuit SCP, d’ara endavant el propietari, amb CIF / NIF nº: J66524463 i domicili social a: Carrer De Varsòvia, Nº15 Local, C.P. 08041 – Barcelona (Barcelona).
L’accés, reproducció i ús dels serveis del web requereix l’acceptació prèvia de les Condicions d’Ús vigents en cada moment; EL PROPIETARI es reserva el dret de modificar aquestes Condicions quan ho consideri oportú, mitjançant la publicació del nou text a la web.
És responsabilitat de l’usuari conèixer les condicions d’ús abans d’accedir als productes i serveis de la web; en cas de no estar d’acord amb les mateixes, li preguem, s’abstingui d’utilitzar-la.

TERMES I CONDICIONS DEL LLOC WEB

PROPIETAT
La Web és una obra composta de diversos elements integrats i inseparables (text, il·lustracions, fotografies, imatges animades, vídeos, programes d’ordinador, inclosos els codis html del lloc web, etc.), la propietat intel·lectual li correspon al PROPIETARI, llevat pel que fa a aquells materials obtinguts sota llicència de
tercers.
El propietari i els seus llicenciadors retenen en tot moment la propietat intel·lectual sobre la web i sobre els diferents elements que la componen, individualment considerats, en totes les còpies que es realitzin (qualsevol que sigui el suport al qual s’incorporin), concedint sobre els mateixos únicament els drets d’ús que més endavant es descriuen. Qualsevol dret que no sigui expressament cedit s’entén reservat.
A més de l’anterior, el propietari és responsable de la selecció, disseny de l’estructura i la disposició dels continguts del web, així com qui ha pres la iniciativa i assumit el risc d’efectuar les inversions substancials orientades a l’obtenció, digitalització i presentació de la mateixa, corresponent-li, per tant, la protecció que l’article 12 i el títol VIII del llibre II de la Llei de Propietat Intel·lectual pugui concedir sobre el lloc web, considerat com una base de dades.
El propietari és també l’únic amo del disseny i imatge gràfica de la web, reservant-se les accions legals pertinents que li puguin correspondre contra les persones que realitzin imitacions o usos deslleials.

CONTINGUTS WEB I DESCÀRREGUES. USOS PERMESOS I PROHIBITS.
Està permesa:
• La navegació per la web, és a dir, l’accés i visualització de la mateixa en un dispositiu, quedant autoritzada qualsevol reproducció temporal o accessòria, sempre que aquesta no sigui voluntària i formi part integrant i essencial del procés tecnològic de transmissió. La navegació per determinades seccions de la web requereixen el previ registre.
• Beneficiar (previ registre), dels serveis i avantatges prestats per EL PROPIETARI a través del web als seus usuaris, en les condicions que s’assenyalin expressament en les diferents seccions.
Queda terminantment prohibit:
• Qualssevol operacions respecte del Web, els seus continguts, els productes descarregats i les còpies de tots ells que siguin contràries a la llei, els bons costums i la bona fe.
• Qualsevol utilització fora de l’àmbit personal i privat, especialment aquelles que tinguin fins comercials o professionals, inclòs l’enviament de publicitat o missatges i la recopilació i tractament de dades de tercers.
• Qualsevol tipus d’extracció, comunicació pública i / o transmissió, total o parcial, per qualsevol mitjà, fora de l’àmbit privat d’ús permès i, especialment, la seva incorporació a qualsevol altra obra, incloses pàgines web, col·leccions o bases de dades. S’exceptua d’aquesta prohibició la publicació en mitjans de comunicació dels materials susceptibles de descàrrega de la secció Sala de Premsa.
• La remoció, ocultació o falsejament dels avisos i advertiments sobre la Propietat Intel·lectual o Industrial de la web o de qualsevol dels productes facilitats a través d’aquesta.
• Les operacions i activitats expressament prohibides en qualssevol altres seccions d’aquestes Condicions Generals i, en general, qualsevol que pugui perjudicar el normal funcionament de la web, a altres usuaris o de qualsevol tercer.

ENLLAÇOS A LA WEB
Queda autoritzat l’establiment de vincles i hipervincles amb la web des d’altres pàgines o llocs web, sempre que els mateixos no es facin de manera que perjudiqui la imatge pública i de marca del PROPIETARI, de la web o de qualsevol de les persones i productes a què es faci referència en aquesta. En l’establiment de vincles amb
la web queda expressament prohibida la utilització de tècniques que impliquin confusió sobre la identitat i propietat dels continguts, com ara el framing o altres.
Queda prohibit l’establiment de vincles des de pàgines o llocs web amb continguts promocionin o facin apologia, directament o indirectament, de qualsevol tipus de violència, discriminació, pornografia o activitat il·legal.

Així mateix, queda expressament prohibit l’establiment d’enllaços amb fins mercantils.
En la creació dels vincles queda expressament prohibida la utilització d’elements extrets de la web, sense el consentiment previ i exprés del PROPIETARI
En cap cas podrà entendre que els vincles a la web des de pàgines o llocs web de tercers impliquen relacions del PROPIETARI amb els titulars d’aquests, ni implica suport, patrocini o recomanació del PROPIETARI sobre els mateixos, de manera que el propietari no serà responsable en absolut respecte del seu contingut i licitud.

CONTINGUTS I COMPORTAMENT DE L’USUARI
Com a client o usuari de la web, Un. Es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis oferts a través de la mateixa i a no emprar-los per:
1. Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
2. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, que faci apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.
3. Provocar danys en els sistemes físics i lògics del PROPIETARI, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
4. Difondre continguts que atemptin contra la imatge i reputació del PROPIETARI o de tercers.
5. Atemptar contra els drets de propietat intel·lectual, industrial, d’imatge, honor o altres que corresponguin al PROPIETARI o a tercers.

El propietari tindrà plena llibertat de decisió sobre si les col·laboracions i missatges són finalment publicades a la web o no, i queda facultada per retirar-los quan consideri oportú.
La infracció de qualsevol de les normes contingudes en aquestes Condicions d’ús i molt especialment, del que preveu la present clàusula, facultaran al PROPIETARI per donar-li de baixa de forma immediata com a usuari o subscriptor de la web.

 

PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades personals que ens faciliti seran tractades d’acord amb el que estableix la Política de Privadesa. En fer ús d’aquesta pàgina web es consenteix el tractament d’aquesta informació i dades i es declara que tota la informació o dades que ens faciliti són veraces i es corresponen amb la realidad.

MODIFICACIONS

EL PROPIETARI es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en la web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.
Encara que el propietari posarà els seus majors esforços a mantenir actualitzada i lliure d’errors la informació continguda a la Web, no ofereix cap garantia respecte de la seva exactitud i posada al dia. Tampoc està garantida l’obtenció de cap resultat o fi concret, de manera que l’accés i utilització del Web, és d’exclusiva
responsabilitat dels usuaris i clients.

ACCIONS LEGALS
El propietari perseguirà l’incompliment d’aquestes Condicions d’Ús, així com qualsevol utilització indeguda de la web o dels seus continguts, les infraccions dels drets que li corresponguin a ella o als seus llicenciadors, especialment els de propietat intel·lectual i industrial, exercitant totes les accions , civils i penals, que li puguin correspondre en dret.

 

 

TERMES I CONDICIONS DE LA RESERVA A L’ESCAPE ANDANA 9 3/4

CONDICIONS DE LA RESERVA

El joc és per a grups de 2 a 6 persones màxim. Està pensat per a grups d’adults o grups familiars. L’edat mínima per a jugar sense adults és 16 anys. A partir de 14 anys poden jugar en grup de menors sempre que hi hagi almenys un adult responsable. Els menors de 14 anys poden venir exclusivament en família i/o amb un mínim de 2 adults.

La durada del joc és de 60 minuts, quedant a discreció del personal del joc l’ampliació d’aquest.

El joc i les instal·lacions estan adaptades per a la participació de persones amb mobilitat reduïda (cadires de rodes, crosses), encara que s’aconsella que no hi hagi més d’una per sessió.

Simulacre Vuit només es faria responsable d’un accident que els usuaris puguin tenir durant el joc si aquest no es deu a una conducta negligent; per això Simulacre Vuit disposa d’una assegurança de responsabilitat civil.

Simulacre Vuit exercirà el dret de no admissió en els casos que no es compleixin els següents estàndards:

  • Estar sota els efectes de l’alcohol o qualsevol tipus de drogues o altres substàncies psicotròpiques.
  • Ser portador de qualsevol objecte amenaçador envers les altres persones o coses.
  • Manifestar actituds violentes.

 

És rotundament obligatori seguir les indicacions, recomanacions del personal del joc que estarà sempre present en el local durant el joc (fora de la sala de joc). Hi ha elements del joc que no formen part d’aquest i que estan degudament senyalitzats. No es requereix cap mena de força. La sala conté elements fràgils i sensibles que han de ser manipulats amb precaució d’acord amb les instruccions explicades a cada equip a la seva arribada.

Incomplir les indicacions, el mal ús de les instal·lacions, gravar o fotografiar l’interior del local suposaran l’expulsió dels participants de manera immediata, perdent així el dret a continuar jugant i la reclamació de qualsevol mena de devolució i / o d’indemnització.

Simulacre Vuit es reserva el dret de suspendre l’activitat en cas de problemes tècnics greus, imprevistos de força major o indisposició del treballador. Els participants seran avisats mitjançant mail i telèfon indicats en la seva reserva amb la major antelació possible. En cas que s’hagi d’interrompre un joc ja començat, Simulacre Vuit oferirà al client tornar a començar el joc en un altre dia que aquest triï (segons disponibilitat) de manera gratuïta.

Simulacre Vuit es reserva el dret a demanar drets d’imatge als usuaris. S’usaran les imatges preses a l’interior de les instal·lacions per a penjar-les en la web, en les xarxes socials i per al seu ús promocional.

 

TARIFES

El preu de la sessió varia depenent del número persones i horari triat. Simulacre Vuit es reserva el dret de modificar les tarifes sense previ avís, aquests canvis mai afectaran reserves ja confirmades.

Només s’accepta un codi de descompte per grup. Aquests descomptes poden estar subjectes a canvis i modificacions i s’apliquen per un temps determinat.

 

FORMES DE PAGAMENT

Per a reservar no és necessari registrar-se, tan sols emplenar un formulari. Primer cal seleccionar el dia, hora i sala que es desitgi, i a continuació, el nombre de participants. Si es disposa d’un codi de descompte s’introduirà en aquest pas. Les tarifes s’actualitzaran automàticament.

Una vegada seleccionada la sessió es demanarà nom i cognom de la persona que reserva, un email, telèfon i adreça (opcional).

El pagament es realitzarà íntegrament, no fraccionat. En cas que les dades de contacte aportats per l’usuari siguin errònies o falses Simulacre Vuit no es responsabilitza dels problemes derivats de no poder contactar amb la persona per a informar de novetats o imprevistos relacionats amb la seva reserva.

La reserva d’una sessió queda confirmada una vegada finalitzat el pagament d’aquesta.

Una vegada feta la reserva, el client rebrà un correu electrònic automàtic de notificació de reserva recordant els detalls de la reserva i les condicions de compra. Si no es rep, preguem contactar per telèfon o mail explicant la incidència.

El pagament es fa a través de passarel·la de pagament segura, verificarà automàticament que la targeta de crèdit / dèbit està activada per al Comerç Electrònic Segur. El preu apareix especificat tant en la pàgina web com en el mail de confirmació de reserva.

Per al pagament s’accepten les següents targetes: VISA, VISA ELECTRON, Mastercard i American Express. Les dades que s’han de facilitar en fer el pagament són: nom, número de targeta, data de caducitat i codi de verificació o seguretat. Simulacre Vuit no té accés a les dades completes de la targeta de crèdit.

 

CANVIS O MODIFICACIONS

Es pot modificar o canviar una sessió gratuïtament si es fa 48 hores abans de l’inici de l’hora reservada. Es pot modificar la reserva a través del mail [email protected] sempre que es compleixin els terminis establerts prèviament. Si el resultat d’una modificació suposa un increment en el preu, es podrà abonar la diferència amb la mateixa targeta proporcionada o en efectiu, segons amb l’antelació que es faci la modificació. Si es produeix el cas contrari, una disminució del total ja pagat, la diferència es retornarà a la targeta proporcionada (7-10 dies laborables). Si per raons tècniques o d’un altre tipus Simulacre Vuit no pot proporcionar els seus serveis, les reserves que es vegin afectades podran disposar d’altres dates o bé es reemborsaran les tarifes vigents, segons el desig de l’usuari. Si l’equip no es presenta íntegrament passats 15 minuts de l’hora de la seva reserva sense previ avís, es considerarà que ha rebutjat la reserva i es cancel·larà per a no perjudicar els següents grups. En aquest cas no tindrà dret a canvis ni devolucions.

 

CANCEL·LACIÓ DE RESERVES

Es pot cancel·lar una sessió gratuïtament si es fa 48 hores abans de l’inici de l’hora reservada. La devolució es farà en la mateixa targeta proporcionada per al pagament. Les devolucions es fan efectives als 7-10 dies laborables (el temps varia depenent del banc del client). Es pot cancel·lar o modificar la reserva a través del mail de [email protected] o contactant a [email protected] sempre que es compleixin els terminis establerts prèviament. Si per raons tècniques o d’un altre tipus  Simulacre  Vuit no pot proporcionar els seus serveis, les reserves que es vegin afectades podran disposar d’altres dates o bé es reemborsaran les tarifes vigents, segons el desig de l’usuari. Si l’equip no es presenta íntegrament passats 15 minuts de l’hora de la seva reserva sense previ avís, es considerarà que ha rebutjat la reserva i es cancel·larà per a no perjudicar els següents grups. En aquest cas no tindrà dret a canvis ni devolucions. 

TERMES I CONDICIONS DE LA COMPRA DE PRODUCTES FÍSICS

TERMINIS DE LLIURAMENT EN COMPRA DE PRODUCTES FÍSICS

Recollides al local:

Podrà recollir la seva comanda a partir del següent dia laborable a partir de la realització de la comanda. És important que truqui abans de venir (615643524) per a consultar horaris

 

Enviaments a domicili:

L’enviament es realitzarà com a molt en els 2 dies laborables següents a la compra . L’enviament es realitzarà a través de TIPSA o correus certificat, pel que una vegada realitzat l’enviament, rebrà la seva comanda en uns 24-48h aproximadament. Per tant el temps total d’enviament serà d’un màxim de 5 dies laborables. Els enviaments només es realitzaran a Espanya península. Consultar per a Canàries i Balears.

 

DESISTIMENT

Per als productes de la botiga online el client disposa de catorze dies naturals des de la recepció de la comanda de la botiga online per a desistir voluntàriament de la seva compra, sense cap penalització i sense indicació dels motius. En cas que el consumidor i usuari vulgui desistir de la compra del producte, podrà utilitzar el formulari de desistiment (aquest formulari el podrà trobar tot seguït) per a comunicar la seva decisió al venedor.

S’haurà de retornar la compra amb tots els seus productes. En tot cas, per motius d’higiene els productes a retornar hauran d’estar en perfectes condicions, sense usar, en el seu embalatge i precinte original i amb tots els seus accessoris.

El client haurà d’assumir els costos de l’enviament per devolució. No s’acceptaran en cap cas enviaments a ports deguts.

El client serà responsable que, tant el producte com el seu embalatge, arribi en perfecte estat, sent necessari empaquetar els articles de manera adequada, a fi d’evitar una possible deterioració durant el transport.

Una vegada rebut el paquet de devolució, verificarem el seu estat i en el moment en què comprovem que tant els articles retornats, com els possibles accessoris, mostres, obsequis promocionals i documentació, estiguin complets i en perfectes condicions, li enviarem al client un correu electrònic per a notificar-li de l’aprovació o rebuig del seu reemborsament.

El reemborsament del pagament rebuts per la compra, excloses les despeses d’enviament, es realitzaran dins dels 14 dies naturals següents a la verificació i recepció del paquet.

El reemborsament serà processat a través del mateix mitjà de pagament emprat pel client per a la transacció inicial.

Ens reservem el dret a retenir el reemborsament fins a haver rebut els productes o fins que el client hagi presentat una prova de la devolució d’aquests, segons quina condició es compleixi primer.

No realitzarem el reemborsament si el producte ha estat utilitzat.

En cas que el client rebi un producte equivocat o en mal estat, o en cas de pèrdua o danys de productes per part de l’empresa de transport, el client podrà sol·licitar la seva devolució i/o reposició, dins dels 14 dies naturals posteriors al lliurament d’aquest. En tal cas, ens comprometem a assumir els costos d’enviament de la devolució, ens encarregarem de recollir el producte defectuós i/o restituir el producte que manca per un altre producte idèntic sense cost addicional per al client. 

 

FORMULARI DE DESISTIMENT

(Només ha d’emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del producte comprat)

– A l’atenció de (aquí haurà inserir el nom de l’empresa, adreça completa i, si disposa d’ells, el nombre de telèfon, fax i correu electrònic):

– Per la present li comunico / comuniquem (*) que desisteixo de la meva / desistim del nostre (*) contracte deventa del següent bé / prestació del servei següent (*) .

– Comanda sol·licitada el dia (*) .

– Nom i domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris.

– Data i signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuarios.

 

CANVIS I DEVOLUCIONS

 

Per a sol·licitar un canvi de producte, el client ha de contactar amb atenció al client dins dels 14 dies naturals posteriors a la recepció de la comanda.

 

Per raons de salut i higiene no s’acceptaran productes que hagin estat des precintats o utilitzats després del lliurament, de tal manera que hauran d’estar en perfecte estat i en les mateixes condicions en les quals van ser rebuts.

 

En cas de devolucions, les despeses d’enviament i recollida correran per compte del client. No s’acceptaran en cap cas enviaments a ports deguts.

 

En cas que el producte a canviar tingui un preu major a l’anteriorment comprat, el client haurà d’abonar la diferència del valor. Si per contra, el nou producte té un preu menor a l’anteriorment comprat, no es retornarà la diferència de l’import en efectiu, sinó que es realitzarà en forma de xec regal per a utilitzar en la seva pròxima compra.

 

Per a gestionar qualsevol tipus de devolució o canvi de productes comprats en https://roomescapesimulacrevuit.es/ el client ha de posar-se en contacte amb el nostre servei d’Atenció al Client per mitjà del correu electrònic:

[email protected] o bé a través del telèfon 931268982, l’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 9h a 17h.

El client haurà d’indicar-nos el número de comanda i li direm exactament tots els passos a seguir.

L’informem també que no acceptarem canvis o devolucions que no hagin estat prèviament comunicats per les vies indicades.

 

CANCEL·LACIONS

El client podrà cancel·lar la comanda sense cap càrrec i sense aportar cap raó, havent de contactar al més aviat possible amb atenció al client en el telèfon: 931268982, o a través de la següent adreça de correu electrònic:

[email protected]

 

Si la comanda no ha sortit dels nostres magatzems, la cancel·larem sense problema, però si la comanda ja està de camí serà considerat una devolució i s’aplicaran els termes i condicions indicats en l’apartat «Canvis i devolucions».

TERMES Y CONDICIONES DE LA COMPRA DE CUPÓ REGAL

Els cupons regals no admeten canvis ni cancel·lacions. Una vegada generat, el client disposa de catorze dies naturals des de la recepció de la comanda de la botiga online per a desistir voluntàriament de la seva compra, sense cap penalització i sense indicació dels motius. En cas que el consumidor i usuari vulgui desistir de la compra del producte, podrà utilitzar el formulari de desistiment (aquest formulari el podrà trobar a continuació) per a comunicar la seva decisió al venedor.

El reemborsament es realitzarà dins dels 14 dies naturals següents al desistiment.

El reemborsament serà processat a través del mateix mitjà de pagament emprat pel client per a la transacció inicial.

No realitzarem el reemborsament si el producte ha estat utilitzat.

Una vegada passat el període de desistiment, no es podrà realitzar cap canvi ni devolució. 

 FORMULARI DE DESISTIMENT

(Només ha d’emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del producte comprat)

– A l’atenció de (aquí haurà inserir el nom de l’empresa, adreça completa i, si disposa d’ells, el nombre de telèfon, fax i correu electrònic):

– Per la present li comunico / comuniquem (*) que desisteixo de la meva / desistim del nostre (*) contracte deventa del següent bé / prestació del servei següent (*) .

– Comanda sol·licitada el dia (*) .

– Nom i domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris.

– Data i signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuarios.

 

TERMES I CONDICIONS DE LA RESERVA DEL JOC WEST I VÍCTIMA 17

Termes i condicions

Simulacre Vuit exercirà el dret de no admissió al joc en els casos que no es compleixin els següents estàndards:

–             Estar sota els efectes de l’alcohol o qualsevol tipus de drogues o altres substàncies psicotròpiques.

–             Ser portador de qualsevol objecte amenaçador envers les altres persones o coses.

–             Manifestar actituds violentes.

És rotundament obligatori seguir les indicacions, recomanacions del personal del joc que estarà sempre present durant el joc. No es requereix cap mena de força. Els jocs poden contenir elements fràgils i sensibles que han de ser manipulats amb precaució d’acord amb les instruccions explicades a l’equip a la seva arribada.

Incomplir les indicacions, el mal ús de les instal·lacions i gravar o fotografiar el joc suposaran l’expulsió dels participants de manera immediata, perdent així el dret a continuar jugant i la reclamació de qualsevol mena de devolució i / o d’indemnització.

En els jocs on puguin participar menors d’edat, aquests hauran d’estar sempre acompanyats i a càrrec d’adults que es facin responsables d’ells. Simulacre Vuit no es fa càrrec de la vigilància ni supervisió d’aquests menors. Simulacre Vuit posa personal de joc per a fer de guies en el joc, en cap cas per a prendre càrrec de menors.

No està permesa la presència de persones que no participin en el joc (amb l’excepció d’adults responsables per als jocs amb menors) i que puguin interferir en el desenvolupament d’aquest, especialment si es tracta de menors. Simulacre Vuit no es fa responsable d’un mal que es pugui causar a qualsevol persona que no estigui participant en el joc i s’hagi introduït sense permís ni consentiment.

S’hauran de respectar el nombre de persones per equip que estableixi Simulacre Vuit.

Simulacre Vuit només es faria responsable d’un accident que els usuaris puguin tenir durant el joc si aquest no es deu a una conducta negligent; per això Simulacre Vuit disposa d’una assegurança de responsabilitat civil.

Simulacre Vuit es reserva el dret de suspendre l’activitat en cas de problemes tècnics greus, imprevistos de força major o indisposició del treballador. Els participants seran avisats mitjançant mail i/o telèfon. En cas que s’hagi d’interrompre un joc ja començat, Simulacre Vuit oferirà al client tornar a començar el joc en un altre dia que aquest triï (segons disponibilitat) de manera gratuïta.

Simulacre Vuit es reserva el dret a demanar drets d’imatge als usuaris. S’usaran les imatges preses a l’interior de les instal·lacions per a penjar-les en la web, en les xarxes socials i per al seu ús promocional.

Canvis i modificacions

Qualsevol canvi en les característiques del joc subjectes a modificació es podrà realitzar fins a 48h abans de l’inici del joc sempre que no incorri en la generació d’una despesa no cancel·lable per a Simulacre Vuit (com la contractació d’una sala o proveïdor no reemborsable, etc.)  En aquest cas, les despeses que es generin per aquesta modificació, seran a càrrec del client.

Política de cancel·lació

Es pot cancel·lar o posposar una sessió gratuïtament si es fa 1 setmana abans de l’inici de l’hora reservada. Si la cancel·lació o modificació de data es realitza després, l’import pagat com a paga i senyal no serà reemborsat. La devolució, en el caso que procedeixi, es farà mitjançant transferència al número de compte desitjat. Les devolucions es fan efectives als 7-10 dies laborables (el temps varia depenent del banc del client).Es pot cancel·lar o modificar la reserva a través del mail de [email protected] o contactant a [email protected] sempre que es compleixin els temps establerts prèviament. Si per raons tècniques o d’un altre tipus, Simulacre Vuit no pot proporcionar els seus serveis, les reserves que es vegin afectades podran disposar d’altres dates o bé es reemborsarà l’import abonat pel client, segons preferència de l’usuari. Si l’equip no es presenta en la seva totalitat un cop hagin passat 15 minuts de l’hora de la reserva, es considerarà que ha rebutjat a reserva i es cancel·larà per no perjudicar els següents grups. En aquest cas no es tindrà dret a canvis ni devolucions.

 

TERMES I CONDICIONS DE LA RESERVA DEL JOC EL PODER DEL FUTURO

 

Termes i condicions

Simulacre Vuit exercirà el dret de no admissió al joc en els casos que no es compleixin els següents estàndards:

–             Estar sota els efectes de l’alcohol o qualsevol tipus de drogues o altres substàncies psicotròpiques.

–             Ser portador de qualsevol objecte amenaçador envers les altres persones o coses.

–             Manifestar actituds violentes.

És rotundament obligatori seguir les indicacions, recomanacions del personal del joc que estarà sempre present durant el joc. No es requereix cap mena de força. Els jocs poden contenir elements fràgils i sensibles que han de ser manipulats amb precaució d’acord amb les instruccions explicades a l’equip a la seva arribada.

Incomplir les indicacions, el mal ús de les instal·lacions i gravar o fotografiar el joc suposaran l’expulsió dels participants de manera immediata, perdent així el dret a continuar jugant i la reclamació de qualsevol mena de devolució i / o d’indemnització.

En els jocs on puguin participar menors d’edat, aquests hauran d’estar sempre acompanyats i a càrrec d’adults que es facin responsables d’ells. Simulacre Vuit no es fa càrrec de la vigilància ni supervisió d’aquests menors. Simulacre Vuit posa personal de joc per a fer de guies en el joc, en cap cas per a prendre càrrec de menors.

No està permesa la presència de persones que no participin en el joc (amb l’excepció d’adults responsables per als jocs amb menors) i que puguin interferir en el desenvolupament d’aquest, especialment si es tracta de menors. Simulacre Vuit no es fa responsable d’un mal que es pugui causar a qualsevol persona que no estigui participant en el joc i s’hagi introduït sense permís ni consentiment.

S’hauran de respectar el nombre de persones per equip que estableixi Simulacre Vuit.

Simulacre Vuit només es faria responsable d’un accident que els usuaris puguin tenir durant el joc si aquest no es deu a una conducta negligent; per això Simulacre Vuit disposa d’una assegurança de responsabilitat civil.

Simulacre Vuit es reserva el dret de suspendre l’activitat en cas de problemes tècnics greus, imprevistos de força major o indisposició del treballador. Els participants seran avisats mitjançant mail i/o telèfon. En cas que s’hagi d’interrompre un joc ja començat, Simulacre Vuit oferirà al client tornar a començar el joc en un altre dia que aquest triï (segons disponibilitat) de manera gratuïta.

Simulacre Vuit es reserva el dret a demanar drets d’imatge als usuaris. S’usaran les imatges preses a l’interior de les instal·lacions per a penjar-les en la web, en les xarxes socials i per al seu ús promocional.

Canvis i modificacions

Qualsevol canvi en les característiques del joc subjectes a modificació es podrà realitzar fins a 48h abans de l’inici del joc sempre que no incorri en la generació d’una despesa no cancel·lable per a Simulacre Vuit (com la contractació d’una sala o proveïdor no reemborsable, etc.)  En aquest cas, les despeses que es generin per aquesta modificació, seran a càrrec del client.

Política de cancel·lació

Es pot cancel·lar o posposar una sessió gratuïtament si es fa 1 setmana abans de l’inici de l’hora reservada. Si la cancel·lació o modificació de data es realitza després, l’import pagat com a paga i senyal no serà reemborsat. La devolució, en el caso que procedeixi, es farà mitjançant transferència al número de compte desitjat. Les devolucions es fan efectives als 7-10 dies laborables (el temps varia depenent del banc del client).Es pot cancel·lar o modificar la reserva a través del mail de [email protected] o contactant a [email protected] sempre que es compleixin els temps establerts prèviament. Si per raons tècniques o d’un altre tipus, Simulacre Vuit no pot proporcionar els seus serveis, les reserves que es vegin afectades podran disposar d’altres dates o bé es reemborsarà l’import abonat pel client, segons preferència de l’usuari. Si l’equip no es presenta en la seva totalitat un cop hagin passat 15 minuts de l’hora de la reserva, es considerarà que ha rebutjat a reserva i es cancel·larà per no perjudicar els següents grups. En aquest cas no es tindrà dret a canvis ni devolucions.

TERMES I CONDICIONS DE LA CONTRATACIÓ D’UN JOC PER UN CASAMENT

Termes i condicions

Simulacre Vuit exercirà el dret de no admissió al joc en els casos que no es compleixin els següents estàndards:

–             Estar sota els efectes de l’alcohol o qualsevol tipus de drogues o altres substàncies psicotròpiques.

–             Ser portador de qualsevol objecte amenaçador envers les altres persones o coses.

–             Manifestar actituds violentes.

És rotundament obligatori seguir les indicacions, recomanacions del personal del joc que estarà sempre present durant el joc. No es requereix cap mena de força. Els jocs poden contenir elements fràgils i sensibles que han de ser manipulats amb precaució d’acord amb les instruccions explicades a l’equip a la seva arribada.

Incomplir les indicacions, el mal ús de les instal·lacions i gravar o fotografiar el joc suposaran l’expulsió dels participants de manera immediata, perdent així el dret a continuar jugant i la reclamació de qualsevol mena de devolució i / o d’indemnització.

En els jocs on puguin participar menors d’edat, aquests hauran d’estar sempre acompanyats i a càrrec d’adults que es facin responsables d’ells. Simulacre Vuit no es fa càrrec de la vigilància ni supervisió d’aquests menors. Simulacre Vuit posa personal de joc per a fer de guies en el joc, en cap cas per a prendre càrrec de menors.

No està permesa la presència de persones que no participin en el joc (amb l’excepció d’adults responsables per als jocs amb menors) i que puguin interferir en el desenvolupament d’aquest, especialment si es tracta de menors. Simulacre Vuit no es fa responsable d’un mal que es pugui causar a qualsevol persona que no estigui participant en el joc i s’hagi introduït sense permís ni consentiment.

S’hauran de respectar el nombre de persones per equip que estableixi Simulacre Vuit.

Simulacre Vuit només es faria responsable d’un accident que els usuaris puguin tenir durant el joc si aquest no es deu a una conducta negligent; per això Simulacre Vuit disposa d’una assegurança de responsabilitat civil.

Simulacre Vuit es reserva el dret de suspendre l’activitat en cas de problemes tècnics greus, imprevistos de força major o indisposició del treballador. Els participants seran avisats mitjançant mail i/o telèfon. En cas que s’hagi d’interrompre un joc ja començat, Simulacre Vuit oferirà al client tornar a començar el joc en un altre dia que aquest triï (segons disponibilitat) de manera gratuïta.

Simulacre Vuit es reserva el dret a demanar drets d’imatge als usuaris. S’usaran les imatges preses a l’interior de les instal·lacions per a penjar-les en la web, en les xarxes socials i per al seu ús promocional.

Canvis i modificacions

Qualsevol canvi en les característiques del joc subjectes a modificació es podrà realitzar fins a 48h abans de l’inici del joc sempre que no incorri en la generació d’una despesa no cancel·lable per a Simulacre Vuit (com la contractació d’una sala o proveïdor no reemborsable, etc.)  En aquest cas, les despeses que es generin per aquesta modificació, seran a càrrec del client. En el cas de voler realitzar un canvi de data és imprescindible que hi hagi acord i disponibilitat per a la nova data.

Política de cancel·lació

La bestreta abonada per a la reserva de la data no es tornarà en cap cas.

Al tractar-se d’un joc personalitzat, les despeses que genera comencen molt abans de l’esdeveniment. Per aquest motiu un cop fet el pagament del primer 50% es pot cancel·lar el joc fins a 5 setmanes abans de l’esdeveniment però la devolució serà de la meitat de l’import abonat en aquest primer 50%. Si la cancel·lació es realitza després, no es tornarà cap import de l’abonat fins al moment.

La devolució de l’import indicat, en el cas que procedeixi, es farà mitjançant transferència al número de compte desitjat. Les devolucions es fan efectives als 7-10 dies laborables (el temps varia depenent del banc del client). Es pot cancel·lar o modificar la reserva a través del mail de [email protected] o contactant a [email protected] sempre que es compleixin els temps establerts prèviament. Si per raons tècniques o d’un altre tipus, Simulacre Vuit no pot proporcionar els seus serveix, les reserves que es vegin afectades podran disposar d’altres dates o bé es reemborsarà l’import abonat pel client, segons el desig de l’usuari.

 

TERMES I CONDICIONES DE LA CONTRACTACIÓ D’UN JOC A MIDA PER UN ESDEVENIMENT

Termes i condicions

Simulacre Vuit exercirà el dret de no admissió al joc en els casos que no es compleixin els següents estàndards:

–             Estar sota els efectes de l’alcohol o qualsevol tipus de drogues o altres substàncies psicotròpiques.

–             Ser portador de qualsevol objecte amenaçador envers les altres persones o coses.

–             Manifestar actituds violentes.

És rotundament obligatori seguir les indicacions, recomanacions del personal del joc que estarà sempre present durant el joc. No es requereix cap mena de força. Els jocs poden contenir elements fràgils i sensibles que han de ser manipulats amb precaució d’acord amb les instruccions explicades a l’equip a la seva arribada.

Incomplir les indicacions, el mal ús de les instal·lacions i gravar o fotografiar el joc suposaran l’expulsió dels participants de manera immediata, perdent així el dret a continuar jugant i la reclamació de qualsevol mena de devolució i / o d’indemnització.

En els jocs on puguin participar menors d’edat, aquests hauran d’estar sempre acompanyats i a càrrec d’adults que es facin responsables d’ells. Simulacre Vuit no es fa càrrec de la vigilància ni supervisió d’aquests menors. Simulacre Vuit posa personal de joc per a fer de guies en el joc, en cap cas per a prendre càrrec de menors.

No està permesa la presència de persones que no participin en el joc (amb l’excepció d’adults responsables per als jocs amb menors) i que puguin interferir en el desenvolupament d’aquest, especialment si es tracta de menors. Simulacre Vuit no es fa responsable d’un mal que es pugui causar a qualsevol persona que no estigui participant en el joc i s’hagi introduït sense permís ni consentiment.

S’hauran de respectar el nombre de persones per equip que estableixi Simulacre Vuit.

Simulacre Vuit només es faria responsable d’un accident que els usuaris puguin tenir durant el joc si aquest no es deu a una conducta negligent; per això Simulacre Vuit disposa d’una assegurança de responsabilitat civil.

Simulacre Vuit es reserva el dret de suspendre l’activitat en cas de problemes tècnics greus, imprevistos de força major o indisposició del treballador. Els participants seran avisats mitjançant mail i/o telèfon. En cas que s’hagi d’interrompre un joc ja començat, Simulacre Vuit oferirà al client tornar a començar el joc en un altre dia que aquest triï (segons disponibilitat) de manera gratuïta.

Simulacre Vuit es reserva el dret a demanar drets d’imatge als usuaris. S’usaran les imatges preses a l’interior de les instal·lacions per a penjar-les en la web, en les xarxes socials i per al seu ús promocional.

Canvis i modificacions

Qualsevol canvi en les característiques del joc subjectes a modificació es podrà realitzar fins a 48h abans de l’inici del joc sempre que no incorri en la generació d’una despesa no cancel·lable per a Simulacre Vuit (com la contractació d’una sala o proveïdor no reemborsable, etc.)  En aquest cas, les despeses que es generin per aquesta modificació, seran a càrrec del client. En el cas de voler realitzar un canvi de data és imprescindible que hi hagi acord i disponibilitat per a la nova data.

Política de cancel·lació

En tractar-se d’un joc personalitzat, les despeses que genera comencen molt abans de l’esdeveniment. Per aquest motiu una vegada fet el pagament del primer 50% es pot cancel·lar el joc fins a 6 setmanes abans de l’esdeveniment però la devolució serà de la meitat de l’import abonat en aquest primer 50%. Si la cancel·lació es realitza després, no es retornarà cap import de l’abonat fins al moment. Així mateix, si la contractació es realitza amb menys de 6 setmanes d’antelació a l’esdeveniment i posteriorment es cancel·la, no es retornarà cap import del primer 50% ja pagat.
La devolució de l’import indicat, en el cas que procedeixi, es farà mitjançant transferència al número de compte desitjat. Les devolucions es fan efectives als 7-10 dies laborables (el temps varia depenent del banc del client). Es pot cancel·lar o modificar la reserva a través del mail de [email protected] o contactant a [email protected] sempre que es compleixin els terminis establerts prèviament. Si per raons tècniques o d’un altre tipus Simulacre Vuit no pot proporcionar els seus serveis, les reserves que es vegin afectades podran disposar d’altres dates o bé es reemborsarà l’import abonat pel client, segons el desig de l’usuari.

 

TERMES I CONDICIONS DE LA CONTRACTACIÓ D’UN JOC A MIDA PER A UN ESDEVENIMENT ONLINE

Termes i condicions

Simulacre Vuit exercirà el dret de no admissió al joc en els casos que no es compleixin els següents estàndards:

– Estar sota els efectes de l’alcohol o qualsevol tipus de drogues o altres substàncies psicotròpiques.

– Faltar al respecte durant el joc o tenir actitud incorrecta amb els altres jugadors

– Manifestar actituds violentes.

És rotundament obligatori seguir les indicacions, recomanacions del personal del joc que estarà sempre present durant el joc.

Incomplir les indicacions, el mal ús dels recursos online i gravar o fotografiar el joc suposaran l’expulsió dels participants de manera immediata, perdent així el dret a continuar jugant i la reclamació de qualsevol mena de devolució i / o d’indemnització.

No està permesa la presència de persones que no participin en el joc  i que puguin interferir en el desenvolupament d’aquest.

S’hauran de respectar el nombre de persones per equip que estableixi Simulacre Vuit.

Simulacre Vuit es reserva el dret de suspendre l’activitat en cas de problemes tècnics greus, imprevistos de força major o indisposició del treballador. Els participants seran avisats mitjançant mail i/o telèfon. En cas que s’hagi d’interrompre un joc ja començat, Simulacre Vuit oferirà al client tornar a començar el joc en un altre dia que aquest triï (segons disponibilitat) de manera gratuïta.

 

Canvis i modificacions

Qualsevol canvi en les característiques del joc subjectes a modificació es podrà realitzar fins a 48h abans de l’inici del joc sempre que no incorri en la generació d’una despesa no cancel·lable per a Simulacre Vuit (com la contractació d’una sala o proveïdor no reemborsable, etc.)  En aquest cas, les despeses que es generin per aquesta modificació, seran a càrrec del client. En el cas de voler realitzar un canvi de data és imprescindible que hi hagi acord i disponibilitat per a la nova data.

Política de cancel·lació

En tractar-se d’un joc personalitzat, les despeses que genera comencen molt abans de l’esdeveniment. Per aquest motiu una vegada fet el pagament del primer 50% es pot cancel·lar el joc fins a 3 setmanes abans de l’esdeveniment però la devolució serà de la meitat de l’import abonat en aquest primer 50%. Si la cancel·lació es realitza després, no es retornarà cap import de l’abonat fins al moment. Així mateix, si la contractació es realitza amb menys de 3 setmanes d’antelació a l’esdeveniment i posteriorment es cancel·la, no es retornarà cap import del primer 50% ja pagat.
La devolució de l’import indicat, en el cas que procedeixi, es farà mitjançant transferència al número de compte desitjat. Les devolucions es fan efectives als 7-10 dies laborables (el temps varia depenent del banc del client). Es pot cancel·lar o modificar la reserva a través del mail de [email protected] o contactant a [email protected] sempre que es compleixin els terminis establerts prèviament. Si per raons tècniques o d’un altre tipus Simulacre Vuit no pot proporcionar els seus serveis, les reserves que es vegin afectades podran disposar d’altres dates o bé es reemborsarà l’import abonat pel client, segons el desig de l’usuari.

 

TERMES I CONDICIONES DE LA CONTRACTACIÓ D’UN JOC STANDARD PER A UN ESDEVENIMENT ONLINE

Termes i condicions

Simulacre Vuit exercirà el dret de no admissió al joc en els casos que no es compleixin els següents estàndards:

– Estar sota els efectes de l’alcohol o qualsevol tipus de drogues o altres substàncies psicotròpiques.

– Faltar al respecte durant el joc o tenir actitud incorrecta amb els altres jugadors

– Manifestar actituds violentes.

És rotundament obligatori seguir les indicacions, recomanacions del personal del joc que estarà sempre present durant el joc.

Incomplir les indicacions, el mal ús dels recursos online i gravar o fotografiar el joc suposaran l’expulsió dels participants de manera immediata, perdent així el dret a continuar jugant i la reclamació de qualsevol mena de devolució i / o d’indemnització.

No està permesa la presència de persones que no participin en el joc  i que puguin interferir en el desenvolupament d’aquest.

S’hauran de respectar el nombre de persones per equip que estableixi Simulacre Vuit.

Simulacre Vuit es reserva el dret de suspendre l’activitat en cas de problemes tècnics greus, imprevistos de força major o indisposició del treballador. Els participants seran avisats mitjançant mail i/o telèfon. En cas que s’hagi d’interrompre un joc ja començat, Simulacre Vuit oferirà al client tornar a començar el joc en un altre dia que aquest triï (segons disponibilitat) de manera gratuïta.

 

Canvis i modificacions
Qualsevol canvi en les característiques del joc subjectes a modificació es podrà realitzar fins a 48h abans de l’inici del joc sempre que no incorri en la generació d’una despesa no cancel·lable per a Simulacre Vuit (com la contractació d’una sala o proveïdor no reemborsable, etc.) En aquest cas, les despeses que es generin per aquesta modificació, seran a càrrec del client.

 

Política de cancel·lació

Es pot cancel·lar o posposar una sessió gratuïtament si es fa 2 dies abans de l’inici de l’hora reservada. Si la cancel·lació o modificació de data es realitza després, l’import pagat com a paga i senyal no serà reemborsat. La devolució, en el cas que procedeixi, es farà mitjançant transferència al número de compte desitjat. Les devolucions es fan efectives als 7-10 dies laborables (el temps varia depenent del banc del client). Es pot cancel·lar o modificar la reserva a través del mail de [email protected] o contactant a [email protected] sempre que es compleixin els terminis establerts prèviament. Si per raons tècniques o d’un altre tipus Simulacre Vuit no pot proporcionar els seus serveis, les reserves que es vegin afectades podran disposar d’altres dates o bé es reemborsarà l’import abonat pel client, segons el desig de l’usuari. Si l’equip no es presenta íntegrament passats 15 minuts de l’hora de la seva reserva sense previ avís, es considerarà que ha rebutjat la reserva i es cancel·larà per a no perjudicar els següents grups. En aquest cas no tindrà dret a canvis ni devolucions.

 

El sitio web https://roomescapesimulacrevuit.es/ utiliza cookies propias y de terceros para recopilar información que ayuda a optimizar su visita a sus páginas web.
No se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal. Usted puede permitir su uso o rechazarlo, también puede cambiar su configuración siempre que lo desee.
Encontrará más información en nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop